กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สารพันปัญหา

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

                                                  โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
                              กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
                                 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
                                          โทร. 02-5078116 , 02-5078121 , 02-507-8138
                                          ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มในข้อ 1

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำตอบ : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 - 26 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 -27 เมษายน 2566  ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย 
1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  www.ditp.go.th หรือ https://ditp thaijobjob.com

คำตอบ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ กรมส่งสริมการค้าระหว่างประเทศ และทางเว็บไซต์ https://ditp.thaijobjob.com หรือ http://www.ditp.go.th

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob